Door op bestelling plaatsen te drukken stem je in dat het herroepingsrecht komt te vervallen en Lisette Lubbers je het directe product levert.

 

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn enkel bedoeld voor de verkoop van presets uit de webshop lisettelubbers.com

 

Bedrijfsgegevens

Lisette Lubbers Media

E-mail: info@lisettelubbers.com

KvK-nummer: 80045294

BTW-nummer: NL208339541B01

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
 • Dag: kalenderdag.
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 • Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 • Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de verkoop van het aanbod aan presets van de webwinkel en op elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 • Webwinkel bevestigd onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
 • In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De presets mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Lisette Lubbers.
 • Na ontvangst van de betaling krijgt de consument direct toegang tot de aangekochte presets.
 • Een aankoop van presets is persoonsgebonden, deze presets mogen niet door iemand anders worden gebruikt.

 

Herroepingsrecht

 • Consument gaat bij betaling akkoord met het afzien van het herroepingsrecht en stemt zo in met directe levering.
 • Consument begrijpt door hiervoor toestemming te geven, dat de aankoop van de presets niet kan worden geannuleerd en het bedrag niet kan worden teruggevorderd.

 

Betaling en levering

 • Alle prijzen op de website van Lisette Lubbers zijn inclusief BTW.
 • Door het afronden van de bestelling gaat consument automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Consument kan direct de presets downloaden, zodra de betaling is voldaan.

 

Klachten en geschillen

 • Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.

 

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 25-03-2022.